「iPhone頭2星期實有得炒既!」呢句好永遠!

2023 年 9 月 16 日 | 千語德財

自己始終上半生跟經濟學有不解之緣(不過,真係好奇怪,呢個緣份,五十歲後盪然無存),對市場炒賣特別有興趣探討,廿年前對樓市炒賣極好奇,以身試「市」,理解了不少,令我今天在youtube 頻道夠底氣談樓市,近十年iPhone 在熱炒,又令我投入關注,每年9月我都感興奮,因為好多野學。

我好好奇,究竟呢句:「iPhone頭2星期實有得炒既!」何時失靈?天下無永遠不變的事情,天荒地老前必然會完結,既然Steve Jobs 死了這麼久,Apple 光環總應有一日消失,我真想知iPhone炒賣到幾時先會完,這是有趣的現象。

2019年曾出現過「iPhone 已無得炒」的論調,因為2018年很多人炒燶了,當時我見勢頭,力申iPhone 未炒完。

去到今天,我有一個具哲學感的結論,iPhone 要經過「三上三落」才炒完。

第一落在2018年,第二落該在今年吧!然後,其摺機引發第三上,最後Apple 幾年後以第三落而歸於平淡。

昨晚iPhone  預訂,大家會從預訂看其供應量,看看是否有大貨,我認為這標準不太靈;首先,iPhone已有四年有得炒,大家食髓知味,無論香港與內地,非用家瘋訂是必然,大佬!舊年閒閒地一部賺1500,美好的回憶總以當下行為再來實踐,所以,昨晚的預訂,必然熱烈。

「炒唔起我咪自用咯」,跟那句「我自住怕high 咩!」有著異曲同工之妙處。

而那句「iPhone 頭2星期實有得炒既!」亦跟「樓市點會落架!」同樣精彩。

當九成人跟你說:「樓價點會跌架!」它就跌了!現在,我從無聽過有一個人跟我說:「iPhone 今年無得炒!」除了我邊嘔邊對鏡中的我說。

有無得炒,現在難作定論,要睇內地需求,而這需求,一日未到正式開賣,無人知!所謂供應多與少,是講相對的,相對於需求。

而我對今年的內地需求,較悲觀。

不過,炒iPhone 跟炒樓不同,前者注碼少,輸極都係幾百,不傷身,最多因預期落空傷少少心而已。

iPhone 炒賣,有趣 !